Các bài viết trên báo nói về nghệ nhân Dũng Khắc Chữ

Các bài viết trên báo chí nói về nghệ nhân Dũng Khắc Chữ và các tác phẩm của ông

Mời các bạn xem các bài viết trên các tờ báo lớn về nghệ nhân Dũng Khắc Chữ và công việc thú vị của ông